Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 9 TESTOVANIE 9
Testovanie 5
Ste tu > Skip Navigation LinksPostup > Formulár B a C
Neprihlásený   |   Login
Vypĺňanie údajov o žiakoch (Formulár B a C)
 

V programe Testovanie nie je potrebné zadávať údaje o žiakoch ručne, ale je možnosť importu zo školských agiend eŠkola a AsC.

 • Ak používate AsC agendu, môžete z nej exportovať žiakov pre Testovanie a následne importovať súbor do programu Testovanie. Vytvorí sa výstupný súbor export.csv, neupravujte ho ale iba zavrite program excel a označte tento súbor pri importe do programu Testovania. Vykonajte Import.
 • Ak používate eŠkolu, exportuje z nej súbor export_t5.dbf, ktorý následne importujete do programu Testovanie.

Po importe súborov z agiend skontrolujte a vyplňte položku 4. ročník absolvoval na inej ZŠ (v SR) (využite Hromadný zápis). Skontrolujte SZP - žiak je zo sociálne znevýhodneného prostredia a zapíšte ZZ – zdravotne znevýhodnených.

 
 

Nasledujúce údaje vypíšte podľa rodného listu žiaka na obrazovke cez spínač Nový žiak. Na tomto mieste v programe je možná aj ich oprava, pomocou spínača "Oprav žiaka a pre zdravotne znevýhodnených zadaj údaje".

 
 • kód školy - len informačné zobrazenie
 • meno žiaka
 • priezvisko žiaka
 • rodné číslo žiaka (slúži výhradne pre potreby NÚCEM-u a ŠVS na jednoznačné spracovanie a priradenie výsledkov testovania žiaka).
 • či je žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia - importuje sa zo školskej agendy, je možné údaj opraviť aby zodpovedal špecifikácii SZP podľa Núcemu
 • žiak z elokovaného pracoviska - označte Áno ak robí testovanie na inej adrese ako je adresa školy (na elokovanom pracovisku) – v zozname žiakov využite Hromadný zápis-elokované pracovisko
 • či žiak je cudzinec: nie je cudzinec, študuje aspoň rok a menej ako 2 roky, aspoň dva roky a menej ako 3 roky, aspoň 3 roky a menej ako 4 roky, 4 a viac rokov . Žiakom cudzincom pre účely externých celoslovenských testovaní je žiak, ktorý súčasne spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
  1. Je cudzincom - podľa platnej legislatívy je cudzincom každý, kto nie je štátnym občanom SR.
  2. Na území Slovenskej republiky sa vzdeláva aspoň jeden rok vo vyučovacom jazyku pred externým celoslovenským testovaním.
  3. Jeho materinský jazyk je odlišný od vyučovacieho jazyka, v ktorom sa vzdeláva.
 • pohlavie žiaka je vypĺňané automaticky podľa rodného čísla. Ak je určené nesprávne (cudzinec) môžete ho opraviť v okne zápis/oprava údajov za žiaka.
 • trieda - importuje sa zo školskej agendy, údaj je možné opraviť v prípade špecifických názvov tried
 • vyučovací jazyk triedy - importuje sa zo školskej agendy, údaj je možné opraviť
 • známky za 3. až 4. ročník z vyučovacieho jazyka a matematiky, povolené sú hodnoty 1 – 5, 0 – neklasifikovaný, 9 – nemá predmet v danom ročníku, 8 - slovné hodnotenie
 • či žiak absolvoval 4.ročník na inej ZŠ v SR – Áno,Nie
 • kód školy, kde žiak absolvoval 4. ročník ak je iná ako aktuálna
 • údaje o žiakovi so zdravotným znevýhodnením.
 

Ak opravovaný žiak má zdravotné znevýhodnenie, prepnite prepínač "Žiak je so zdravotným znevýhodnením (ZZ)" do polohy ÁNO a vyplňte o ňom údaje v spodnej polovici okna.
Najskôr si preštudujte usmernenie k vypĺňaniu údajov o žiakoch so ZZ.

 

Poznámka: uveďte známku, ktorú mal žiak na koncoročnom vysvedčení z predmetu. V prípade, že žiak opakoval ročník, uveďte známku z opakovaného predmetu. Ak žiak nepíše test z matematiky (platí len v prípade dyskalkúlie) vo formulári C označte „Nie“ a známka sa automaticky nahradí znakom „X“. Ak sa žiak nezúčastňuje testovania a je v zozname žiakov vo formulári B, cez Zápis/oprava žiakov je ho možné vyradiť spínačom Vyradiť žiaka z testovania. Spínačom Zaraď vyradeného žiaka späť do testovania je možné žiaka do testovania opäť zaradiť.

 • druh postihnutia: v príslušnom políčku vyznačte primárny druh postihnutia (iba jeden). V prípade žiaka s viacnásobným postihnutím v ďalšom kroku označte ostatné druhy postihnutia.
  • SP - sluchové postihnutie
  • ZP - zrakové postihnutie
  • TP - telesné postihnutie
  • CHaZO - chorí a zdravotne oslabení
  • VPU - vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
  • PAaP - poruchy aktivity a pozornosti (ADHD, ADD)
  • PS - poruchy správania
  • NKS - narušená komunikačná schopnosť
  • AUT - autizmus alebo ďalšie pervazíve vývinové poruchy
 • veľkosť písma - zmena povolená len pre žiakov s ZP, TP a VPU
 • Braillovo písmo - zvoliť možné len pre žiakov so ZP
 • riadkovanie - možnosť výberu 1,5 alebo 2.
 • žiak s dyskalkúliou bude robiť testovanie z matematiky - Možnosť označenia „Áno“ povolená iba žiakom s VPU – dyskalkúliou.
 • Skupina obmedzenia - v príslušnom políčku vyznačte, do ktorej skupiny obmedzenia má byť žiak zaradený.
 • Žiak sa zúčastňoval špeciálno-pedagogických cvičení: Označte „Áno“, ak sa zúčastňoval
 

Pokračujte exportom údajov.