Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 9 TESTOVANIE 9
Testovanie 5
Ste tu > Skip Navigation LinksPostup > Formulár A
Neprihlásený   |   Login
Vypĺňanie údajov o škole (Formulár A)
 • Kód školy: je šesťmiestne číslo, ktoré máte uvedené v hornom rohu základných informácií o celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ (v prvej zásielke).
 • Zriaďovateľ - vybrať jednu z možností
 • Vyučovací jazyk školy: vyberte práve jednu z uvedených možností - SJ, MJ, UJ, SJ-MJ, SJ-UJ.
 • Presný názov školy: uveďte celý názov školy. Vzhľadom na dĺžku políčka na formulári vás prosíme používať skratky, napr.:
  • ZŠ – základná škola
  • ZŠ s VJM – základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • ZŠ s VJU – základná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • ZŠ s MŠ – základná škola s materskou školou
  • CZŠ – cirkevná základná škola
  V názve školy vynechajte popis tried elokovaných v inej obci, školskú jedáleň, maďarský, resp. ukrajinský názov školy alebo časť názvu, ktorá je uvedená v adrese.
  Príklady:
  • Základná škola s materskou školou – Letná ul., ktorá sídli na ulici Letná, bude mať uvedený názov iba ZŠ s MŠ.
  • Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Bélu Bartóka - Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, ktorá sídli na ulici Kruhovej, bude mať uvedený názov iba ZŠ s MŠ s VJM BÉLU BARTÓKA.
 • Adresa školy: názov ulice, súpisné číslo domu, názov mesta (obce), poštové smerovacie číslo.
 • Riaditeľ školy: meno, priezvisko, titul(y).
 • Osoba poverená prevzatím 3. zásielky: meno, priezvisko, titul(y).
 • Školský koordinátor: meno, priezvisko, titul(y).
 • Školský koordinátor pre žiakov so ZZ: meno, priezvisko, titul(y).
 • Kontaktná osoba pre prácu so žiakmi so ZZ: meno, priezvisko, titul(y).
 • Kontakty: telefón, fax, e-mail riaditeľstva školy, telefón, e-mail školských koordinátorov.
 • Počet skupín: rovná sa počtu učební, v ktorých sa koná Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, maximálny počet žiakov na skupinu je 15.
 • Celkový počet žiakov na škole: počet žiakov školy vo všetkých ročníkoch.
 • Celkový počet žiakov v 5. ročníku: dopísať počet všetkých piatakov.
 • z toho počet s mentálnym postihom – iba počet, v zozname žiakov nemajú byť zapísaní
 • Zúčastnia sa Testovania 5: doplnené automaticky programom podľa počtu zadaných žiakov.
 • počet žiakov v 5. ročníku, ktorí študujú v zahraničí: dopísať počet. Počet zahŕňa žiakov, ktorí sa majú zúčastniť testovania a teda sú zapísaní do testovania.
 • žiaci na elokovanom pracovisku - dopísať počet koľko robí testovanie na inej adrese ako je adresa školy
 • počet žiakov v 5. ročníku zo SZP (sociálne znevýhodnené prostredie), majú príslušné vyjadrenie z CPPPaP – doplnené automaticky programom podľa toho, koľko žiakov zo SZP je uvedených vo formulári B a C.
 • údaje o elokovanom pracovisku - sprístupnia sa po zadaní počtu žiakov na elokovanom pracovisku väčšieho ako nula.
 

Pokračujte vypĺňaním údajov o žiakoch.